Talking Clock by Mattel

Talking Clock by Mattel on Ebay