Gabbigale doll by Kenner

Gabbigale doll by Kenner on Ebay
Gabbigale