Ruthie doll by Horsman

Ruthie doll by Horsman on Ebay
Ruthie doll