Uzi by Esquire-Nichols

Uzi by Esquire-Nichols on Ebay
toy uzi